Privacy Statement mei 2018

Yronart.com Yronart.com, gevestigd aan De Veken 207 B15, 1716 KJ Opmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.yronart.com

De Veken 207 B15

1716 KJ Opmeer

+31226351044


R. Klercq is de Functionaris Gegevensbescherming van Yronart.com Hij is te bereiken via info@yronart.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Yronart.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yronart.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yronart.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Yronart.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Yronart.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yronart.com) tussen zit.


Verkrijgen van persoonsgegevens

Yronart.com heeft gegevens over jou of jouw bedrijf in bezit omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt. Dit geschied bij aankoop van een product uit de webshop www.yronart.com. Deze persoons-/bedrijfsgegevens zijn nodig om je order af te ronden. Jouw gegevens worden aan de verzender doorgegeven om zo jouw bestelde product bij je af te leveren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yronart.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens     > Bewaartermijn max. 7 jaar > jaarlijkse belastingaangifte/BTW aangifte

Personalia                         > Bewaartermijn max. 7 jaar > jaarlijkse belastingaangifte/BTW aangifte

Adres                             > Bewaartermijn max. 7 jaar > jaarlijkse belastingaangifte/BTW aangifte

Betalingsgegevens               > Bewaartermijn max. 7 jaar > jaarlijkse belastingaangifte/BTW aangifte


Delen van persoonsgegevens met derden

Yronart.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (zoals het verzenden van je product) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yronart.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yronart.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yronart.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yronart.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yronart.com


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Yronart.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop YronArt.com je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@yronart.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Yronart.com jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@yronart.com.Download hieronder een pdf versie van onze Privacy Statement